Vedtægter

Vedtægter for Slagelse Håndboldklub

Rev. Maj 2024

§ 1 - Navn og hjemsted

Foreningen Slagelse Håndboldklub er stiftet den 29. september 2012 og har hjemsted i Slagelse kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund/HRØ (specialforbund/unioner) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 - Formål

Foreningens formål er at dyrke håndbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 - Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 3 år. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen.

§ 4 - Indmeldelse

Indmeldelse skal ske via klubbens program til håndtering af medlemmer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen foretages af forældre eller værge.

§ 5 - Udmeldelse

Udmeldelse skal ske via e-mail til den kontingentansvarlige med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 6 - Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingent er halvårligt og opkræves i august og januar.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet går til træning og turneringsafvikling underlagt HRØ og DHF.

Deltagelse ved stævner er ikke inkluderet i kontingentet.

Der kan forekomme ekstraudgifter til dommer i forbindelse med træningskampe.

Det er de enkelte hold er er ansvarlig for besættelse af dommerbord.

§ 7 - Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 8 - Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§ 9 - Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af august måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmesiden. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt eller pr. e-mail til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer – er medlemmerne under 18 år skal de repræsenteres af en forælder/værge, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 - Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

Fastsættelse af kassekredit for det kommende år

Fastsættelse af kontingent

Behandling af indkomne forslag

Valg af bestyrelse

Bestyrelsen konstituerer sig j.fr. §13 Bestyrelsen - stykke 3

Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

§ 11 - Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 17 og § 18. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 – Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, 3 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at 3 af bestyrelsens medlemmer er på valg i lige år og de resterende 4 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år

Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år. Suppleanterne inviteres til bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret til møderne.

Umiddelbart efter Generalforsamlingen eller senest på det først kommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 9.

§ 14 - Regnskab

Foreningens regnskabsår følger sæsonen fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen skal inden den 1. august afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 15 - Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i august måned og inden den ordinære generalforsamling gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 - Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 20.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 0 kr. godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18 - Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

Link til underskrevet eksemplar: Vedtægter for SHK rev. maj 2024